OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000271605 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.236.143.154
Aktualne testy na myśliwego Test A
1. Polski Związek Łowiecki jest:

stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych

zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych

spółką prawa handlowego oraz osób fizycznych i prawnych

 samodzielna jednostką administracyjną ministerstwa właściwego do spraw środowiska


2. Naczelnym organem administracji państwowej w zakresie łowiectwa jest:

rada ministrów Rzeczypospolitej

prezydent Rzeczypospolitej

minister właściwy do spraw środowiska

minister właściwy do spraw rolnictwa


3. Okręgowa rada łowiecka:

powołana jest przez naczelną radę łowiecką

wybierana jest przez właściwy wydział urzędu wojewódzkiego

wybierana jest przez zarząd okręgowy PZŁ

wybierana jest przez okręgowy zjazd delegatów


4. Jaki akt prawny określa zwierzęta objęte ochroną gatunkową:

rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska

zarządzenie prezydenta rzeczypospolitej

ustawa sejmowa

uchwała naczelnej rady łowieckiej


5. Które stwierdzenie jest prawdziwe:

lis, ryś, wilk, kuna są pod ochroną

bóbr, wilk, cietrzew, batalion są pod ochroną

łoś, niedźwiedź, jarząbek, drop są pod ochroną

wszystkie wymienione powyżej gatunki są pod ochroną


6. Przyjęcie koła do zrzeszenia dokonuje:

zarząd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę

okręgowa rada łowiecka

zarząd główny PZŁ

naczelna rada łowiecka


7. Koło łowieckie może być zawiązane przez co najmniej :

25 osób fizycznych będących członkami zrzeszenia

10 osób fizycznych będących członkami zrzeszenia

15 osób fizycznych będących członkami zrzeszenia

5 osób fizycznych będących członkami zrzeszenia


8. wybór delegatów na okręgowy zjazd należy do kompetencji:

zarządu koła łowieckiego

komisji rewizyjnej

walnego zgromadzenia

okręgowej rady łowieckiej


9. odszkodowanie przysługuje za szkody wyrządzane przez:

zwierzynę płową i drobną

rysie, wilki, bobry i dziki

dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny


10. budżet koła uchwalany jest przez:

zarząd koła łowieckiego

zarząd okręgowy PZŁ

walne zgromadzenie koła łowieckiego

komisję rewizyjną


11. do zwierzyny płowej zaliczamy:

jeleniowate

dziki

wilki

zające


12. Daniel jest gatunkiem zwierzyny w Polsce:

rodzimym

sprowadzonym południowej Europy

sprowadzonym z Anglii

sprowadzonym z Ameryki


13. Największym zwierzęciem żyjącym w Polsce z jeleniowatych jest:

łoś

jeleń

daniel

kozioł


14. Poroże łosia byka to:

wieniec

łopaty

parostki

rosochy


15. Stado jeleni to:

rudel

wataha

chmara

gromada


16. Okres godowy jeleni to:

huczka

bukowisko

bekowisko

rykowisko


17. stypuł to:

długa szczecina na karku jelenia byka

broda u łosia byka

skóra pokrywająca rosnące poroże jeleniowatych

kępką długich włosów na zadzie


18. Okres godowy u saren przypada na:

od połowy stycznia do połowy lutego

od połowy kwietnia do połowy sierpnia

od połowy lipca do połowy sierpnia

od połowy sierpnia do połowy września


19. Koźlęta rodzą się na przełomie:

marca kwietnia

maja czerwca

czerwca lipca

lipca sierpnia


20. Zjawisko ciąży urojonej przedłużonej występuje u:

sarny

dzika

zająca

jelenia

21. Wataha to stado:

łosi

jeleni

dzików

saren

22. chyb występuje u:

łosia

jelenia

sarny

dzika

23. czy możliwa jest jednoznaczna ocena płci lisa przed odstrzałem:

tak po ubarwieniu

tak po ubarwieniu futra, ale tylko osobników młodych

tak po zabarwieniu końca kity

nie

24. Stawki to:

nogi zająca

uszy lisa

nogi lisa

nogi wilka

25. Cieczka lisów przypada na:

kwiecień maj

marzec

styczeń luty

listopad grudzień

26. Jenot jest gatunkiem zwierzyny:

od 50 lat zasiedlający Polskie łowiska

stanowiący największe zagrożenie dla zwierzyny drobnej

zamieszkującym rozległe suche lasy iglaste

ze względu na futro unikający terenów podmokłych

27. Parkoty odbywają się:

wyłącznie zimą

od kwietnia do lipca

od stycznia do sierpnia

wyłącznie wiosną

28. liczba miotu zajęcy wynosi:

najczęściej dwa

zawsze cztery

waha się od jednego do sześciu

waha się od pięciu do dziesięciu

29. Samca od samicy zająca po odstrzale rozróżniamy na podstawie:

ubarwienia turzycy

długości skoków

masy ciała

narządów rozrodczych

30. Zające młode od starych w sezonie polowań rozróżniamy:

po zmianie turzycy

na podstawie masy ciała

rozpoznanie po znamieniu Stroha

po długości słuchów

31. Piżmak jest gatunkiem:

rodzimym

przywiezionym do Polski z Australii

rodem z Ameryki

przywiezionym z południa

32. Samica zając rzuca w ciągu roku:

3-4 mioty

2 mioty

1 miot

1 miot za drugim

33. Strugi to zęby:

jelenia

wilka

rysia

zająca

34. Dziki królik żyje:

kolonijnie w norach, które sam kopie

kolonijnie w norach wykopanych przez inne gatunki

pod stertami gałęzi

wysokiej roślinności i czasem w norach

35. Jarząbek jest wielkością zbliżony do:

kuropatwy

bażanta

kaczki

dzikiej gęsi

36. Środowiska najczęściej zasiedlane przez bażanty w Polsce to:

otwarte pola z gospodarką rolną

tereny łowne bogate w doliny i cieki wodnego środowiska

duże kompleksy

tereny górskie

37. Dorosłego koguta bażanta odróżniamy od kury opierając się na:

ubarwieniu upierzenia

kolorze cieków

kształcie dzioba

rysunku na upierzeniu piersi ptaka

38. Młode bażanty od dorosłych w sezonie polowań odróżniamy po:

tzw. Znamię Stroha

po kolorze cieków (jasne to młode ciemne starsze)

tzw. bursę Fabrycjusza

rysunek na lotkach pierwszorzędowych

39. Toki bażantów odbywają się:

w ostatnich dniach zimy

tylko w kwietniu

od marca do czerwca

od maja do lipca

40. Środowiska najczęściej zasiedlane przez kuropatwy to:

łąki oraz pola o ciężkich glebach

pola w pobliżu lasów

tereny polne z dużym rodzajem upraw

wysokoprodukcyjne pola wielkołanowe

41. Młode kuropatwy o dorosłych rozpoznajemy po:

upierzeniu głowy i liczbie sterówek

kolorze cieków

kształcie sterówek

kolorze upierzenia

42. Rozpad starych kuropatw i łączenie się nowych w pary odbywa się:

zimą

na przedwiośniu

w końcu kwietnia

na początku maja

43. Masa ciała dorosłych kuropatw waha się od:

150 – 200 gram

350 – 400 gram

700 – do około 1 kilograma

44. Główny okres wylęgu kuropatw to:

przełom kwietnia

połowa maja

czerwiec

połowa lipca

45. Najpospolitszym gatunkiem w śród dzikich kaczek w Polsce jest:

krzyżówka

cyraneczka

czernica

głowienka

46. Chrapanie to głos:

zająca

kaczki

słonki

kuropatwy

47. Jedyną gęsią piastującą w Polsce jest:

gęgawa

zbożowa

białoczelna

biała

48. Pierwsze krzyżówki zakładają gniazda:

koniec marca

od początku czerwca

na przełomie kwietnia – maja

od połowy kwietnia

49. Wieczorne i poranne loty godowe słonek to:

przeloty

ciągi

zapady

tykoty

50. Etyka łowiecka to:

przepisy określone ustawą łowiecką

niepisany kodeks moralny myśliwego

zbiór zasad uchwalonych przez walny zjazd delegatów

przepisy wynikające ze statutu kołaTesty PZŁ

Powtórz test  |  Następny test »