OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272866 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
Aktualne testy na myśliwego Test ustny


1          Co rozumiesz przez określenie polowania cichymi pędzeniami?


Jest to polowanie zbiorowe kiedy rolę naganki spełnia 2-3 naganiaczy, poruszających się cicho i przeważnie na zwierzynę płową, kiedy naganiacz delikatnie uderzy lub szarpnie gałąź bez psów2          Czy można polować na zwierzynę płową w nocy?


Nie można polować na zwierzynę płową w nocy3          Jakie znasz gatunki zaliczane do zwierzyny płowej?


Wszystkie Jeleniowate jeleń sarna jeleń sika daniele4          Kto sprawuje nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim?


Minister właściwy do spraw środowiska5          Jaką rolę spełnia sól dostarczana zwierzynie?


W celu dostarczenia mikroelementów  grubej a szczególnie zwierzynie płowej6          Opisz czynności myśliwego po zajęciu stanowiska na polowaniu zbiorowym:


Powinien ustawić się przesuwając nie więcej niż 3 metry w lewo lub prawo, nawiązać kontakt wzrokowy np. prze podniesienie ręki, załadować broń.7          Co rozumiesz pod pojęciem gospodarka łowiecka?


Wszystkie czynności,które prowadzi koło łowieckie czy zarząd związane z łowiectwem,zagospodarowanie, dokarmianie, uprawa poletek, zagospodarowanie w urządzenia do hodowli.8          Czy broń przenoszona na strzelnicy może być na pasku?


Nie może9          Jakie znasz obecnie gatunki zwierząt łownych znajdujących się obecnie pod ochroną?


Wilk, ryś, niedźwiedź drop, głuszec, bóbr, cietrzew, ryś, łoś10        Kto jest zwolniony ze stażu łowieckiego?


Kandydaci posiadający wykształcenie średnie lub wyższe leśnicze, osoba która była minimum 2 lata w straży leśnej.11        Co oznacza oznaczenie 7x64 i czego dotyczy?


Oznacza kaliber grubość pocisku 7 i 64 długość łuski dotyczy naboi kulowych12        O utracie broni kogo należy powiadomić w pierwszej kolejności?


Organ policji właściwy dla miejsca zamieszkania w czasie nie dłuższym niż 24 godziny13        Wymień gatunki zwierzyny grubej:


Dzik, Jeleń, sarna,daniel, jeleń sika, łoś, muflon14        Jaką rolę spełniają bukowiska, pasy zaporowe, poletka służbowe?


Ochraniają przed szkodami15        kiedy możemy powiedzieć, że w łowisku odbywa się polowanie zbiorowe?


Kiedy przynajmniej dwóch myśliwych współpracuje ze sobą, zgłoszone do na nadleśnictwa lub zarządcy, musi być określona osoba prowadząca polowanie.16        Czy można strzelać do łani prowadzącej chmarę i jak ona się nazywa?


Nie można strzelać.Łania taka nazywana jest licówką.17        Co oznaczają określenia farba, wataha,trzeszcze, omyk?


Farba jest to krew dzika, wataha stado  wilków lub dzików,trzeszcze oczy, omyk ogon zająca18        Jak w języku łowieckim nazywają się oczy zająca?


Trzeszcze19        Opisz wskazana jednostkę broni:


Sztucer-  obudowa drewniana połączona z łożem, lufa,zamek kryjący komorę nabojową, rygiel, magazynek, spust, przyspiesznik, kabłąk spustowy, bezpiecznik, szczerbina, muszka, antabka, luneta


Śrutowa- łoże, baskila,lufy, czółenko, spusty, kabłąk spustowy, klucz, haki, szyna, stopka, policzek poduszka, antabka, bezpiecznik20        Co to jest kaliber broni o lufach gładkich?


Jest to ilość kul o danej średnicy odlanych z jednego funta ołowiu czyli 12 kul 12 kaliber 16 16 kaliber itd.21        Jaką amunicją elaboracją pocisku powinno się strzelać do zająca?


2 można 1 ale przeważnie strzela się 2 - 3.5 mm22        Jakie czynności powinien wykonać myśliwy po odstrzeleniu zwierzyny grubej?


Sprawdzić celność strzału, dojść jeżeli trzeba zwierzynę dostrzelić, wypatroszyć oddzielić narogi płuca wątrobę serce, przygotować do transportu, wypisać odstrzał23        Co to jest kłusownictwo?


Zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb z naruszeniem obowiązującego prawa,bez wymaganych uprawnień, w niedozwolony prawem sposób, a także w niedozwolonym czasie lub miejscu.24        Wymień podstawowe urządzenia łowieckie:


Poletka łowieckie, pasy zaporowe, urządzenia do hodowli zwierzyny, do polowania, ambony, zwyżki, szopy do przetrzymywania karmy, magazyny, lizawki, paśniki25        Co to są otwarte przyrządy celownicze?


Muszka szczerbinka i szyna26        Kto wchodzi w skład Zarządu Koła łowieckiego?


Minimum cztery osoby - Prezes, łowczy, sekretarz, skarbnik27        Opisz przedstawioną Ci jednostkę broni:


Sztucer-  obudowa drewniana połączona z łożem, lufa,zamek kryjący komorę nabojową, rygiel, magazynek, spust, przyspiesznik, kabłąk spustowy, bezpiecznik, szczerbina, muszka, antabka, luneta


Śrutowa- łoże, baskila,lufy, czółenko, spusty, kabłąk spustowy, klucz, haki, szyna, stopka, policzek poduszka, antabka, bezpiecznik28        Czy mogą być zwolnione osoby ze stażu łowieckiego?


Tak ze stażu mogą być zwolnieni studenci i osoby które ukończyły studia leśnicze lub mają średnie wykształcenie leśnicze, lub osoba sprawująca funkcję strażnika leśnego przynajmniej przez 2 lata29        Jakie znasz odznaczenia łowieckie?


Najwyższe to złom,medal św. Huberta, Medale zasługi łowieckiej złoty srebrny brązowy30        Kto wydaje pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej i jakie trzeba spełniać warunki jak przechowywać?


Komendant właściwy policji, trzeba mieć zdany egzamin w ZO PZŁ, zaświadczenie lekarskie,zaświadczenie o niekaralności. Przechowywać trzeba z zamkniętym sejfie przeznaczonym na broń.31        Wymień podstawowe gatunki zwierzyny drobnej:


Zające, kaczki,kuropatwy, bażanty, lisy, jenoty borsuki, piżmaki zające, króliki,32        Czy można polować w nocy na zwierzynę płową?


Nie można w nocy polewać na zwierzynę płową33        Kto dokonuje podziału kraju  na obwody łowieckie?


W obrębie województwa  właściwy wojewoda34        Czy można polować na sarnę rogacza napolowaniu zbiorowym?


Nie można35        Co to jest pokot?


Pokot jest to ułożenie strzelonej zwierzyny według wielkości gatunku36        Co myśliwy powinien posiadać udając się na polowanie indywidualne?


Ważną legitymację,pozwolenie na odstrzał, broń, amunicję, nóż37        Co to są optyczne przyrządy celownicze?


Optycznym przyrządem celowniczym jest luneta38        co oznacza określenie polowanie na wabia?


Jest to sposób wabienia zwierzyny za pomocą przyrządu, na którym myśliwy naśladuje głos wabionej zwierzyny39        Co jest najwyższą władzą koła łowieckiego?


Walne Zgromadzenie40        Jakie jest podstawowe wyposażenie myśliwego udającego się na nocne polowanie indywidualne?


Broń z optycznym przyrządem celowniczym, lornetka, latarka, znajomość terenu, w który się udaje41        Co jest najwyższą władzą w Polskim Związku Łowieckim?


Krajowy Zjazd Delegatów42        Czy można polować na Łosie z broni o lufach gładkich?


Teraz w ogóle nie wolno polować na łosia i nie można też polować z takiej broni tylko z gwintowanej.43        Co ma celu przystrzeliwanie broni?


Ma na celu wyregulowanie przyrządów celowniczych i sprawdzenie celności strzału44        Kto odpowiada za gospodarkę łowiecką?


Za gospodarkę łowiecką odpowiada łowczy koła.45        Jakie znasz drapieżniki łowieckie?


Wilk, Lis, jenot,borsuk, kuna leśna i domowa , ryś, szop pracz, norka amerykańska46        Czy parki, rezerwaty, zwarte zabudowania, ogrodzone sady wchodzą w skład obwodów łowieckich?


Nie wchodzą47        Co rozumiesz przez określenie ciche pędzenie?


Ciche pędzenie jest to takie które odbywa się bez psów,  nagonka bardzo powoli i cicho przemieszcza się po miocie wypłaszając spokojnie z ostoi zwierza. Zwierzyna bez pośpiechu przekraczając linie myśliwych daje sposobność do bezpiecznego i prawidłowego odstrzału sztuki48        Jakie oznaczenie ma kaliber broni myśliwskiej?


12, 16, 20 jest to ilość kul o danej średnicy odlanej z jednego funta ołowiu49        Czy w Polsce dopuszcza się polowanie z ptakami drapieżnymi?


Tak w Polsce dopuszcza się polowanie z ptakami drapieżnymi np. sokolnictwo50        Kto ma prawo wydawać polecenia napolowaniu zbiorowym?


Prowadzący polowanie51        Wymień przynajmniej trzy gatunki zwierzyny zaliczanej do drapieżników:


Wilk, Lis, Kuna, szop pracz, jenot borsuk, kuna leśna i domowa norka amerykańska tchórz zwyczajny52        Jakie znasz organy dyscyplinarne w Polskim Związku Łowieckim?


Rzecznicy Dyscyplinarni i Sądy Łowiecki53        Jakie czynności ma wykonać myśliwy postrzeleniu zwierzyny grubej?


Sprawdzić celność strzału, dojść jeżeli trzeba zwierzynę dostrzelić, wypatroszyć oddzielić narogi płuca wątrobę serce, przygotować do transportu, wypisać odstrzał54        Czy można strzelać do łosi jeleni i byków z broni z broni o lufach gwintowanych?


Tak można strzelać55        Jaką funkcję w PZŁ pełni rzecznik dyscyplinarny?


Prowadzi dochodzenie w sprawach o naruszenie praw i obowiązków prawa i statutu. Jeżeli stwierdzi niezgodność przekazuje sprawę do sądu łowieckiego.56        Co rozumiemy przez określenie broń rozładowana?


Broń rozładowana to taka w której amunicja znajduje się poza bronią57        Czy można polować na zające na polowaniu indywidualnym?


Nie można polować na zające na polowaniu indywidualnym58        Co to jest obwód łowiecki?


Jest to część terenu z wytyczonymi naturalnymi i sztucznymi granicami stanowiących tereny leśne i polne o powierzchni od 3000 do 10000 tys. hektarów . Obwody łowieckie dzielimy na leśne i polne. Leśne to takie, które stanowią lasy powyżej 40 % a polne to takie których powierzchnia lasów stanowi poniżej 40 hektarów .59        Jakie czynności powinien wykonać myśliwy po przyjeździe na polowanie indywidualne?


Musi przede wszystkim zapisać się w książce ewidencyjnej imię nazwisko data i godzina rozpoczęcia polowania i po zakończeniu wypisać się datę godzinę, zapisać ustrzeloną zwierzynę gatunek  ile oddał strzałów.60        Najpopularniejszą z kaczek jest?


Krzyżówka61        Czy wolno polować przy użyciu noktowizorów?


Nie wolno62        Czy myśliwi płacą za szkody wyrządzone przez wilki bobry i łosie?


Nie płacą63        Wymień główne gatunki zwierzyny objętej ochroną:


Wilk, bóbr, łoś, ryś64        Kto przyjmuje członka do koła łowieckiego?


Zarząd Koła65        Wymień przynajmniej cztery gatunki zwierzyny drobnej, na którą można polować w Polsce:


Lis , kuna domowa, kuna leśna jenot borsuk, norka amerykańska66        Czy można strzelać do zwierzyny płowej śrutem jeżeli tak to do jakiej?


Nie wolno67        Kto określa gatunki zwierzyny łownej w Polsce?


Właściwy Minister po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody68        Określ co rozumiesz pod pojęciem basior,odyniec, parkoty, rogacz, stypuł:


Basior samiec wilka,odyniec samiec dzika, parkoty u zająca, rogacz samiec sarny, na porożu porośnięty naskórek.69        Jaką role w kole łowieckim spełnia komisja rewizyjna?


Nadzoruje działalność zarządu koła, kontroluje całość70        Opisz przykład kalibru broni kulowej i przykład oznaczenia:


Jest to długość pocisku ewentualnie średnica lufy pomiędzy bruzdami i przykład oznaczenia 7x64 gdzie 7 to grubość pocisku przy wejściu do łuski a 64 to długość łuski71        Kto w kole łowieckim odpowiada za gospodarkę łowiecką?


Łowczy koła72        Co rozumiemy pod określeniem bielenie?


Jest to zdejmowanie ze zwierzyny skóry z zająca lisa czy też dzika73        Czy można w nocy polować na dziki i jeżeli tak to jakie trzeba spełnić warunki?


Tak można polować.Trzeba posiadać broń z optycznym celownikiem o raz lornetkę, znać teren gdzie będziemy strzelać74        Jakie znasz oznaczenia łowieckie wymień przynajmniej trzy:


Złom, złoty srebrny i brązowy medal75        Jaki największy śrut dopuszczalny jest do polowań ?

 

4,5 mm tak zwany 00076        Co to są narogi?


Są to jadalne części wątroba, serce, płuca
Testy PZŁ ustny