OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272866 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKAT

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii GIWbż-5012-7/2013 (2) z dnia 20 sierpnia 2013 roku /przesłane kołom w komunikacie nr 12/2013/, istnieje możliwość brania na użytek własny tusz dzików pozyskanych przez myśliwych zrzeszonych w kołach łowieckich, które dzierżawią obwody w powiatach okręgu białostockiego PZŁ. W tym celu, dane koło łowieckie powinno zarejestrować u właściwego ze względu na miejsce siedziby koła powiatowego lekarza weterynarii tzw. „produkcję podstawową” na stosownym wniosku /w załączeniu/. W przypadku, gdy obwody łowieckie znajdują się na terenie innych powiatów, powiatowy lekarz weterynarii, który dokonał rejestracji koła, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii właściwych dla lokalizacji danych obwodów łowieckich.

 

We wniosku należy wskazać siedzibę koła, telefon kontaktowy do osób upoważnionych w kole oraz określić miejsce przechowywania tusz do czasu uzyskania wyników badań wraz z numerem kontaktowym do osoby sprawującej opiekę nad przechowywanymi tuszami. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o posiadaniu przez koło osobowości prawnej /wydaje właściwe ze względu na siedzibę koła biuro ZO PZŁ/.

 

Wraz z tuszą należy do miejsca przechowywania tusz dostarczyć patrochy oraz próbkę farby z dzika oraz oświadczenie weterynaryjne na aktualnym druku podpisane przez osobę uprawnioną. Patrochy po pobraniu próbek przez uprawnionego lekarza weterynarii należy zutylizować w zakładzie do tego uprawnionym. Miejsce przechowywania tusz powinno wykluczać możliwość zmarnowania tuszy. Przyjmowanie tusz do punktu przechowywania powinno odbywać się w terminie od czwartku godz. 20.00 do poniedziałku godz. 10.00. o godz. 10.00 należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii gotowość tusz do pobrania próbek, a po ich pobraniu przez osobę upoważnioną, punkt ten powinien być zamknięty, z jednoczesnym zakazem umieszczania tam nowych tusz, do czasu otrzymania wyników badań. Wskazane jest podanie adresu poczty mejlowej, gdyż wyniki w celu przyspieszenia procedury mogą być przesłane elektronicznie. Opróżnienie komory i przyjęcie nowych dzików może być wykonane wyłącznie po uzyskaniu wyników badań, tak aby tusze dzików niezbadanych nie stykały się z niezbadanymi.

 

Osoba sprawująca opiekę nad tuszami powinna prowadzić rejestr i jednoznacznie numerować przechowywane tusze tym samym numerem tuszę, próbkę farby i worek z patrochami oraz oświadczenie weterynaryjne. Po pobraniu próbek patrochy można zutylizować, natomiast tusza, narogi i skóra pozostają do czasu uzyskania wyników badań.

Sugerujemy, że patrochy można oddawać do firm prowadzących ubój i przetwórstwo mięsa lub firm, które mają podpisane umowy na odbiór odpadów w poszczególnych gminach.

Rozliczenie się z dokumentacji utylizacji patrochów jest obligatoryjnym elementem późniejszego wzięcia tusz na własny użytek.

 
PUNKTY SKUPOWANIA DZIKÓW
Wpisany przez BJ   

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że  Biuro Polowań „NIWA” rozpoczyna skup dzików z terenu województwa podlaskiego na skupie w Podsupraślu adres: ( Supraśl, ul. Podsupraśl 12/1)

tel. kontaktowy 691 750 078

 

Myśliwy dostarczający tusze dzika musi bezwzględnie posiadać kompletne patrochy i narogi, zapakowane w oddzielne worki oraz próbki z krwią dokładnie oznaczone (brak w/w elementów skutkuje nieprzyjęciem tuszy na skup!!!)

Do każdej tuszy wymagane jest oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy, prawidłowo wypełnione na odpowiednich drukach i podpisane przez osoby uprawnione, wraz z numerem uprawnienia.

Tusze bez oświadczeń nie będą przyjmowane!!!

Skup dzików prowadzony będzie cyklicznie od piątku wieczorem do poniedziałku do 9.00 rano.

 

Tusze dzików które będą zaparzone, nieprawidłowo wypatroszone lub źle wyczyszczone nie będą przyjmowane!!!!

 

Możliwe jest, że otwarty zostanie także skup Biura Polowań Niwa w Waliłach. Przed zawiezieniem tuszy należy zadzwonić do skupowego pod numer 509 551 746, aby upewnić się, że skup już rozpoczął działalność.


Cennik skupu:

                                      DZIK

 

KLASY

I extra

strzelone w łeb

(25-80 kg)

I

(25-80 kg)

II

PN

4,00

3,00

2,20

1,00

 

SARNA

 

KLASY

I

II

PN

12,00

9,00

6,00

 

JELEŃ

 

KLASY

I

II

PN

6,50

4,90

3,20

 

 

Do każdego MP należy dołączyć oświadczenie (na odpowiednim druku) podpisane przez osobę uprawnioną do jego wystawienia!!!

 

Na skupie będzie możliwość pozostawienia także tuszy do utylizacji / cena 150 zł/.

 

 

 

 

Informujemy, że K.Ł. „Jenot” w Michałowie dysponuje zarejestrowaną komorą chłodniczą do czasowego przetrzymywania strzelonych tusz dzików do czasu ich zbadania.

Komora znajduje się w Nowej Woli 87.

Po zbadaniu tusze mogą być brane na własny użytek. Koło wyraża zgodę na korzystanie z chłodni z myśliwych polujących na okolicznym terenie z innych kół do czasu jej zapełnienia. Pierwszeństwo w zdawaniu tusz mają myśliwi z K.Ł. „Jenot” w Michałowie.

Komora będzie przyjmować tusze od czwartku od godz. 20.00 do poniedziałku do godz. 10.00.


data publikacji: 2013-09-06 16:33:29