OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000270101 osób
Aktualnie gości na stronie: 6
Twoje IP: 3.229.117.191
Statut PZŁ 2
1. Kary porządkowe w kole nakłada:

Zarząd koła

Walne zgromadzenie

Łowczy koła

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


2. Do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy:

Uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia

Wykluczenie członków z koła

Ustalenie zasad wydawania pozwolenia na polowanie indywidualne

Powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk


3. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż:

Raz na kwartał

Raz na miesiąc


4. Czy zarząd koła może podejmować uchwały bez obecności prezesa?

Tak – jeżeli postanowi tak większość koła

Tak – jeżeli jego nieobecność nie będzie usprawiedliwiona

Tak – jeżeli prezes upoważni wcześniej innego członka zarządu

Nie


5. Oświadczenie woli w imieniu koła składa:

Zawsze tylko prezes

Dwóch członków zarządu, lub jeden członek zarządu i osoba wyznaczona przez zarząd koła

Prezes i przewodniczący komisji rewizyjnej


6. Koło może podzielić się na dwa odrębne koła tylko na podstawie:

Uchwały właściwego zarządu okręgowego

Uchwały walnego zgromadzenia

Uchwały ZG PZL


7. Krajowy zjazd delegatów zwołany jest przez:

Zarząd Główny PZŁ

Naczelną Radę Łowiecką


8. Do kompetencji Krajowego zjazdu delegatów nie należy:

Nadawanie członkostwa honorowego

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej

Uchylanie sprzecznych z prawem bądź Statutem uchwał okręgowych zjazdów

Ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej do zrzeszenia


9. Przewodniczący Zarządu Głównego – Łowczego Krajowego powołuje:

Krajowy Zjazd Delegatów

Zarząd Główny PZŁ

Naczelna Rada Łowiecka


10. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio po jej wyborze zwołuje i otwiera:

Przewodniczący Zarządu Głównego

Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej

Przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów


11. Kapituła Odznaczeń Łowieckich skała się z:

7 osób

11 osób

14 osób

20 osób


12. Okręgowa rada łowiecka liczy:

Od 5 do 10 członków

od 7 do 15 członków

od 8 do 16 członków

ilość członków ustala okręgowy zjazd delegatów


13. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu:

Tylko osobiście

Może wyznaczyć pełnomocnika w przypadku usprawiedliwionej nieobecności


14. Prezydium okręgowej rady łowieckiej stanowi:

łowczy okręgowy i 2 do 4 członków

prezes, zastępca i sekretarz

Prezes, zastępca, 2 członków koła i sekretarz


15. "Postępowanie dyscyplinarne" może być prowadzone przez:

Rzeczników dyscyplinarnych i sądy łowieckie

Organy koła (zarząd ) i organy Zrzeszenia

Kierownika polowania zbiorowego

Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


16. Czy po utracie członkostwa w Zrzeszeniu, po popełnieniu przewinienia łowieckiego można przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne?

Tak

Nie


17. Karami zasadniczymi nie są:

Nagana

Wykluczenie z Zrzeszenia

Zawieszenie w prawach członka zrzeszenia na okres od 3 miesięcy do 3 lat

Pozbawienie prawa pełnienia funkcji w rangach Zrzeszenia na okres do 5 lat


18. Która z kar nie jest karą porządkową?

Zawieszenie w prawach polowania na samce zwierzyny płowej na okres 2 lat

Zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do roku

Zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres 6 miesięcy

Zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres 6 miesięcy


19. Okręgowa komisja rewizyjna powoływana jest przez:

Zarząd okręgowy

Okręgową radę łowiecką

Okręgowy zjazd delegatów


20. Przyjmuje i skreśla członków Zrzeszenia:

zarząd koła

Okręgowa rada łowiecka

Zarząd okręgowy

Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Powtórz test  |  Następny test »