OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272867 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
Aktualne testy na myśliwego Bezpieczeństwo

1. Sprawdzanie czy lufy są nie zatkane sprawdza się:

przed każdym załadowaniem

po zajęciu stanowiska

przed polowaniem

na zbiórce myśliwych

2. Które z poniższych sformułowań dotyczących polowania na dziki w porze nocnej są prawdziwe?

można polować z każdą bronią

można polować tylko z bronią gwintowana o kalibrze nie mniejszym niż 7 mm bez innych ograniczeń

można polować tylko indywidualnie pod warunkiem, iż posiada się lornetkę i bron wyposażoną w optyczny przyrząd celowniczy

można polować tylko z bronią gwintowaną z zamontowanym na niej przyrządem celowniczym oraz lornetką

3. Do zwierzyny poruszającej się po ziemi nie można strzelać w miot gdy naganka zbliżyła się na odległość bliższą niż około:

w terenie otwartym 150 metrów a w leśnym 100 metrów

w terenie otwartym 200 metrów a w leśnym 150 metrów

w terenie otwartym 100 metrów a w leśnym 150 metrów

zarówno w terenie otwartym jak i leśnym tylko na 150 metrów

4. Strzał w miot kula do innej zwierzyny niż płowa:

dozwolony jest na odległość mniejszą niż 100 metrów

dozwolony jest na odległość mniejszą niż 60 metrów

dozwolony ale na odległość mniejszą niż 40 metrów

nie dozwolony

5. Do ptactwa w locie można strzelać w kierunku naganki lub innych myśliwych pod warunkiem, że:

strzał jest oddany poziomo ale śrutem o średnicy drobin mniejszej niż 2mm

naganka nie jest bliżej niż 100 m (bez innych uwarunkowań)

na linii strzału nie ma żadnych przeszkód, które zmieniłyby tor lotu śrucin a strzał oddaje się pod katem większym od 60 stopni w górę poziomu

ptak leci poziomo na wysokości przekraczającej 2 m

6. Za strzał wzdłuż linii myśliwych uważa się strzał w którym pocisk kulowy lub skrajne śruty przechodzą w odległości:

2 m od stanowiska sąsiada

20 m od stanowiska sąsiada

nie mniejszej niż 10 metrów od sąsiada

5 m od stanowiska sąsiada

7. Nie można strzelać do zwierzyny w odległości mniejszej od zabudowań mieszkalnych jak:

100 metrów

200 metrów

500 metrów

150 metrów

8. Dopuszczalna granica strzału śrutem poza miot wynosi:

na 100 metrów

na 40 metrów i w miot tak samo 40 metrów

na 50 metrów

na 30 metrów

9. Na polowaniu zbiorowym myśliwy po zajęciu stanowiska może:

przesunąć się nie więcej niż 3 metry w lewo lub prawo

przesunąć się nie więcej niż 3 m, ale tylko w przód lub tył aby nie zmniejszać odległości miedzy sąsiadującymi myśliwymi

zmieniać miejsce przesuwając się wzdłuż linii myśliwych bez ograniczeń

zamieniać się na miejsce z najbliższym sąsiadem

10. Na polowaniu zbiorowym po zejściu ze stanowiska broń nie załadowaną należy trzymać:

obojętnie jak, gdyż nie jest załadowana

lufami do góry lub do dołu

nie ma uregulowań prawnych w tej sprawie

z lufami poziomo

11. Co rozumiemy przez określenie noc w rozumieniu ustawy łowieckiej:

jest to godzina po zachodzie słońca do godziny przed wschodem słońca

od wschodu do zachodu księżyca

godzinę przed wschodem do godziny po zachodzie księżyca

od zachodu do wschodu słońca

12. Na polowaniu zbiorowym między pędzeniami:

musi być broń rozładowana i musi być w futerale

naboje muszą być usunięte z komory nabojowej

musi być zabezpieczona ale nie musi być rozładowana

nie musi być ani rozładowana ani zabezpieczona

13. Na polowaniach zbiorowych używanie przyspiesznika jest:

dozwolone od momentu zajęcia stanowiska przez obu sąsiadów, ale tylko w terenie polnym

dozwolone bez względu na charakter terenu ale naciągnięcie przyspiesznika może nastąpić dopiero po dokładnym rozpoznaniu zwierzyny i złożeniu się do strzału.

zabronione!

dozwolone od momentu zajęcia stanowiska przez obu sąsiadów, bez względu na charakter terenu

14. Na polowaniu zbiorowym jeden myśliwy podprowadzający psy:

wyjątkowo, za zgodą prowadzącego polowanie dopuszcza się oddanie strzału ale tylko do ptactwa i pod kątem min. 60 stopni

w żadnym przypadku nie przysługuje mu prawo oddania strzału

przysługuje im takie samo jak pozostałym myśliwym prawo oddania strzału

może za zgodą prowadzącego polowanie oddać strzał

15. Na polowaniu zbiorowym, na którym wyznaczone są nieruchome stanowiska myśliwy po zajęciu wskazanego mu miejsca przed zakończeniem pędzenia ma prawo opuścić stanowisko:

w żadnym wypadku nie ma prawa go opuścić

jeżeli sąsiad wzywa pomocy bo atakuje go zwierzę z bronią załadowaną ewentualnie kiedy upadł i potrzebuje pomocy z bronią rozładowaną

ma prawo je opuścić w celu dojścia postrzałka

ma prawo je opuścić w celu przyniesienia pozyskanej zwierzyny na zajmowane stanowisko

16. Czy myśliwy może pożyczyć broń kolegi myśliwego?:

tak może pożyczyć broń

tak jednakże tylko taką na którą ma pozwolenie

nie może pożyczać broni

może pożyczyć tylko broń gładkolufową

17. W czasie przerwy w polowaniu broń musi być:

zawsze w polu widzenia

zawsze rozładowana, w polu widzenia i zabezpieczona przed upadkiem

w polu widzenia i zabezpieczona przed upadkiem

załadowana ale trzymana tylko przy sobie

18. Czy można stosować przyrządy celownicze do broni o lufach gładkich?

można

nie

tylko na polowaniach w nocy

tylko za zgodą zarządu koła

19. Kiedy strzelający ma obowiązek wzrokowo sprawdzić drożność luf?

przed każdym załadowaniem na polowaniu i na strzelnicy

przed zajęciem stanowiska

po nie odpaleniu ładunku

wyrywkowo wg. własnego uznania

20. Otwarte przyrządy celownicze to:

prześwit pod celownikiem optycznym

lufy pozbawione muszki i szczerbinki

muszka szczerbinka i szyna

celowniki optyczne po zdjęciu osłonek

21. Czy na polowaniu zbiorowym można używać broni automatycznej:

tak, bez żadnych ograniczeń

tak ale tylko z dwoma nabojami

tak, ale wolno ja załadować najwyżej czteroma nabojami

nie

22. Naboi myśliwskich z pociskami pełno płaszczowymi można używać do polowania tylko:

nie można używać

na drapieżniki lis itd.

w polowaniu za zwierzynę płową

można używać według własnego uznania

23. Za początek polowania zbiorowego uważa się:

moment rozpoczęcia i rozprowadzenia i myśliwych

moment przybycia uczestników na miejsce zbiórki

moment zbiórki i przystąpienie do odprawy

moment zakończenia odprawy

24. Co należy rozumieć pod pojęciem przystrzelania broni?

oddanie tylko strzału z broni

wyregulowanie przyrządów celowniczych na strzelnicy i sprawdzenie celności strzału

sprawdzenie zasięgu broni

wyregulowania przyrządów celowniczych

25. Do wykonywania polowania indywidualnego upoważnia:

dowód osobisty, zaświadczenie od rusznikarza o stanie technicznym broni i ważna legitymacja PZŁ

pozwolenie na broń, zaświadczenie od rusznikarza o stanie technicznym broni i ważna legitymacja PZŁ

pozwolenie na broń, ważna legitymacja i zezwolenie na odstrzał

pozwolenie na broń, dowód osobisty, zezwolenie na indywidualny odstrzał

26. W czasie polowania zbiorowego pozycja przy oddawaniu strzału musi być:

stojąca

siedząca

dowolna, gwarantująca skuteczność strzału

stojąca w rowie lub innym zagłębieniu

27. Użycie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych:

nie wymaga żadnej zgody pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie większą niż x3

wymaga zgody prowadzącego polowanie przy jednoczesnym spełnieniu wymagań co do wielkości powiększenia

muszą być spełnione wymagania dotyczące siatki celowniczej

wymaga zgody prowadzącego polowanie i muszą być spełnione wymogi co do wielkości powiększenia

jest zabronione

28. Przy przechodzeniu przez drugi obwód łowiecki broń:

zabezpieczona

z otwartymi zamkami

na pasku na ramieniu z lufami skierowanymi do góry

powinna być niesiona rozładowana i w futerale

29. Czy myśliwy udający się na teren zbiórki polowania zbiorowego ma prawo do strzelania napotkanej zwierzyny?

tak, o ile dany gatunek będzie obiektem polowania zbiorowego

tak, ale tylko wówczas, gdy ma zezwolenie na odstrzał indywidualny

nie ma prawa

brak takich ustaleń

30. Na zające można polować na polowaniach zbiorowych:

z zasiadki

pędzeniami

w kotły

na pomyka

31. Jedynym gatunkiem na którego możemy polować tylko z na polowaniu zbiorowym jest:

zając

królik

bażant

kuna

32. Jedynym zwierzęciem, na które można polować na polowaniu indywidualnym jest:

rogacz kozioł

jeleń rogacz

daniel

łoś

33. Czy myśliwy może polować w nocy z bronią gładko lufową?

tak, ale musi posiadać latarkę

tak, ale musi posiadać urządzenie noktowizyjne

jest zabronione

tak ale musi mieć zamontowany przyrząd celowniczy i musi posiadać lornetkę

34. Kto na polowaniu zbiorowym powinien sprawdzić czy w czasie przerwy myśliwi usunęli naboje z komór nabojowych?

łowczy

prowadzący polowanie

prezes koła

nikt

35. Przy przejeżdżaniu przez obcy obwód łowiecki broń myśliwska powinna być:

w bagażniku pojazdu

załadowana i w futerale

zawsze rozładowana i w futerale

rozładowana

36. Myśliwy , który wypił alkohol lub spożył środki odurzające powinien być:

wyrzucony i niedopuszczony do polowania

podlega wykluczeniu z dalszego polowania przez prowadzącego polowanie w zależności od jego uznania nie przekroczył żadnych przepisów regulaminu polowania

podlega kerze porządkowej i może uczestniczyć w dalszym polowaniu

37. Czy na polowaniu zbiorowym po zajęciu wyznaczonego stanowiska myśliwy może:

przesunąć się 3 metry w lewo lub w prawo nawiązać łączność wzrokową z sąsiadami przez podniesienie ręki wtedy można załadować broń i oddać strzał

przesunąć się nie więcej niż 3 m, ale tylko w przód lub tył, aby nie zmniejszać odległości miedzy sąsiadującymi myśliwymi

zmieniać miejsce przesuwając się wzdłuż linii myśliwych bez ograniczeń

zamieniać się na miejsce z najbliższym sąsiadem

38. Na strzelnicy myśliwskiej przenoszona broń powinna być:

rozładowana z załamanymi lufami

bez paska ze złamanymi lufami

bez paska

z paskiem załadowana

39. Kiedy można załadować bron na strzelnicy myśliwskiej:

po zajęciu stanowiska i skierowana luf w kierunku celu

po zbliżeniu się do stanowiska na 1 m

po komendzie prowadzącego polowanie

według własnego uznania

40. Na polowaniu zbiorowym miedzy pędzeniami można wprowadzić nabój do komory nabojowej:

po zbiórce

po rozdaniu kartek stanowiskowych

po pozwoleniu przez prowadzącego polowanie

dopiero po zajęciu stanowiska przez myśliwego

Powtórz test  |  Następny test »