OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272867 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
Aktualne testy na myśliwego Test D

1. Ścinka to:

lekkie zranienie zwierzęcia

obcięta kulą sierść zwierzęcia

ścieżka skracająca drogę

podpórka ze ściętej gałęzi

2. Kto jest autorem Soból i Panna:

Julian Ejsmond

Weyssenhoff Józef

Janusz Meissner

Arkady Fiedler

3. Łowiec Polski ukazuje się jako:

tygodnik

dwu tygodnik

miesięcznik

kwartalnik

4. Czeski fousek to pies z grupy:

wyżłów

posokowców

płochaczy

gończych

5. Stójka to wrodzona cecha:

jamników

wyżłów

terierów

płochaczy

6. Polowanie na dziki z użyciem psów może odbywać się:

od 1 września do 15 stycznia

od 1 października do 31 stycznia

przez cały rok

przez cały sezon polowań na dziki

7. Jednym z zabiegów hodowlanych jest przesiedlenie zwierzyny. Jakiego gatunku zwierzynę łowną introdukuje się w Polsce na dużą skalę?

bażanty

kaczki

zające

kuropatwy

8. Biotop leśny jest to:

zbiorowisko roślin zielonych

świat zwierząt dziko żyjących

środowisko życia biocenozy leśnej

zbiorowisko roślin drzewiastych

9. Przyrost naturalny u dzików wynosi:

od 100 do 150% wiosennego stanu pogłowia

20% wiosennego stanu pogłowia

40% wiosennego stanu pogłowia

30% wiosennego stanu pogłowia

10. Zwierzyna w sanie wolnym stanowi:

własność Państwa

własność zarządcy okręgu

własność właściciela terenu

własność koła łowieckiego, na którym w danym momencie się znajduje

11. Organami koła są:

walne zgromadzenie koła komisja rewizyjna

walne zgromadzenie zarząd koła i komisja rewizyjna

walne zgromadzenie koła zarząd koła

zarząd koła komisja rewizyjna

12. Która z funkcji w Zarządzie Koła jest nie obowiązkowa:

łowczy

podłowczy

skarbnik

sekretarz

13. Obowiązkiem myśliwego, który bierze tusze zwierzyny na użytek własny jest wykonanie badania weterynaryjnego na obecność włośnia jakiej zwierzyny:

łoś

jeleń

sarna

dzika

14. Polski Związek łowiecki jest:

Stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych

Zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych

Spółka prawa

samodzielną jednostka organizacyjną

15. Jaki akt prawny określa zwierzęta objęte ochrona gatunkowa:

rozporządzenie ministra właściwego do spraw rolnictwa

Zarządzenie prezydenta

ustawa sejmowa

uchwała naczelnej rady łowieckiej

16. Naczelnym organem administracji państwowej w zakresie łowiectwa jest:

Rada Ministrów RP

Minister Rolnictwa

Prezydent RP

minister właściwy do spraw środowiska

17. Odszkodowanie przysługuje za szkody wyrządzone przez:

zwierzynę płową i drobną

rysie wilki bobry i dziki

dziki łosie jelenie daniele i sarny

wszystkie zwierzęta łowne

18. Koło Łowieckie zawiązane może być prze co najmniej osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia:

5 myśliwych

10 myśliwych

15 myśliwych

25 myśliwych

19. Koło łowieckie działa na podstawie:

statutu PZŁ

walnego zgromadzenia koła

ustaw statutu PZŁ i walnego zgromadzenia koła

ustawy właściwego Ministra do spraw środowiska

20. Zarząd koła wybierany jest na okres:

roku

trzech lat

piecu lat

na czas nieokreślony

21. Właściwy organ policji wraz z pozwoleniem wydaje zaświadczenie uprawniające nabycia broni w terminie:

14 dni

miesiąca

dwóch miesięcy

trzech miesięcy

22. Broń do celów łowieckich oraz amunicje do tej broni można użyczać:

osobom posiadającym broń sportową

posiadają broń do celów łowieckich

są członkami PZŁ

użyczenie jest zabronione

23. Osoba posiadająca pozwolenie na broń, w razie zmiany miejsca zamieszkania, zobowiązana jest:

w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić właściwy ZO PZŁ

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie najbliższy posterunek Policji

w terminie 14 dni od zmiany miejsca zamieszkania zgłosić o tym organ policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

nie ma obowiązku informowania o nowym miejscu zamieszkania

24. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany:

w ciągu 7 dni od stwierdzenia jej utraty zawiadomić najbliższy posterunek Policji

Powiadomić nie zwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin powiadomić właściwy organ Policji

w ciągu 5 dni od stwierdzenia jej utraty zawiadomić Komendę Wojewódzką Policji

w ciągu 48 godzin zawiadomić o tym Policję i Straż Graniczną

25. Łania jelenia cieli się:

co pół roku

co roku

co dwa lata

co trzy lata

26. Koźlęta sarny rodzą się na przełomie:

maja czerwca

czerwca lipca

lipca sierpnia

marca kwietnia

27. Okres godowy u sarny to:

huczka

ruja

bekowisko

rykowisko

28. Chyb występuje u:

łosia

jelenia

sarny

dzika

29. Huczka to okres godowy:

głos godowy łosia

głos puchacza

dzików

okres godowy u wilków

30. Ślimy to:

nogi dzika

rogi muflona

uszy zająca

skrzydła gęsi

31. Dojrzałość płciową lisy osiągają w wieku:

5 do 8 miesięcy

9 do 10 miesięcy

roku

dwóch lat

32. Fiolek to:

koniec lisiej kity

gruczoł zapachowy aktywny zwłaszcza w okresie cieczki

gruczoł zapachowy odstraszający większe od lisa drapieżniki

odcisk łapy lisa na śniegu

33. Cieczka lisów przypada na:

na koniec roku kalendarzowego

styczeń luty

latem, ponieważ u lisa występuje ciąża wydłużona

na przedwiośniu

34. Liczba miotów w ciągu roku u lisa to:

jeden rocznie

dwa rocznie

trzy rocznie

jeden ale co drugi rok

35. Tumak to:

kuna domowa

kuna leśna

młody bażant

młody lis

36. Środowiskiem najchętniej zasiedlanym przez tchórza są:

rozległe bory

laski śródpolne, doliny rzek, szopy, stodoły, zabudowania

tereny bagienne zwłaszcza na obszarach pofałdowanych

wyłącznie zabudowania gospodarcze i opuszczone domostwa

37. Dojrzałość płciową zając osiąga:

5-7 miesięcy

do roku

półtora roku

dwa lata

38. Ciąża zająca trwa:

miesiąc

40- 42 dni

2 miesiące

dziewięć tygodni

39. Trzeszcze są to oczy:

kuropatwy

bażanta

wilka

zająca

40. Średnia masa zająca w czasie polowań wynosi:

2 kg

4 kg

7 kg

10 kg

41. Jarząbek zasiedla najchętniej:

leśne tereny liściaste

wyłącznie górskie lasy iglaste

rozległe lasy o urozmaiconym składzie gatunkowym

małe laski śródpolne

42. Chrapanie to głos:

zająca

kaczki

kuropatwy

słonki

43. Jaką średnicę w milimetrach ma śrut myśliwski ?

3.75

2.50 do 2

2.25 do 3

2.00 do 4

44. Eżektory w broni śrutowej służą do:

zaczepienie paska na broni

ryglowanie luf

usuwania łusek po wystrzelonych nabojach

wyrzucania wystrzelonych łusek lub naboi z komór nabojowych

45. Mikot to:

wabik używany do wabienia kozła

kłusownicza pułapka na ptaki

gwarowa nazwa zająca

młody ryś

46. W roku 1999 Łowiec Polski obchodził:

25 lecie istnienia

50 lecie istnienia

75 lecie istnienia

100 lecie istnienia

47. Do dochodzenia postrzałków zwierzyny grubej używamy psów rasy:

jamnik szorstkowłosy

posokowiec

terier

każdej z wymienionych ras odpowiednio ułożonej do tropienia postrzałków

48. W kynologii myśliwskiej pies, którego nazywa się grabarzem to:

pies , który zakopuje lub pozostawia w ukryciu strzeloną lub wytropioną zwierzynę

pies, który pracuje pod ziemią – norowiec

pies, który pożera upolowaną zwierzynę

pies, który potrafi zdławić podstrzeloną zwierzynę

49. Lizawki służą do podawania:

soli z mikroelementami

granulatów

paszy treściwej

pożywienia

50. Członkowie koła za zobowiązania koła:

nie odpowiadają

odpowiadają do wysokości rocznej składki

odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń

odpowiadają wyłącznie członkowie zarządu

51. Członkostwo w PZŁ uzyskuje się poprzez:

zdanie egzaminu dla kandydatów do PZŁ

Przyjęcie do koła na mocy uprawnień Zarządu Koła

uchwały walnego zgromadzenia koła

uchwałą zarządu okręgowego

52. Budżet koła uchwalany jest przez:

zarząd koła

zarząd okręgowy

walne zgromadzenie

komisje rewizyjną

53. Wybór delegatów na krajowy zjazd delegatów należy do kompetencji:

zarządu koła

komisji rewizyjnej koła

walnego zgromadzenia

okręgowej rady łowieckiej

54. Pozwolenie na broń wydanym w drodze administracyjnej określa się między innymi:

wadze broni

długości broni

w celu jakim zostało wydane

wartości broniTesty PZŁ

Powtórz test  |  Następny test »