OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków
informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się...
Szanowni Panowie Łowczowie
 uprzejmie informuję, że Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów...
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000210629 osób
Aktualnie gości na stronie: 5
Twoje IP: 34.204.180.223
Aktualne testy na myśliwego Test D

1. Ścinka to:

lekkie zranienie zwierzęcia

obcięta kulą sierść zwierzęcia

ścieżka skracająca drogę

podpórka ze ściętej gałęzi

2. Kto jest autorem Soból i Panna:

Julian Ejsmond

Weyssenhoff Józef

Janusz Meissner

Arkady Fiedler

3. Łowiec Polski ukazuje się jako:

tygodnik

dwu tygodnik

miesięcznik

kwartalnik

4. Czeski fousek to pies z grupy:

wyżłów

posokowców

płochaczy

gończych

5. Stójka to wrodzona cecha:

jamników

wyżłów

terierów

płochaczy

6. Polowanie na dziki z użyciem psów może odbywać się:

od 1 września do 15 stycznia

od 1 października do 31 stycznia

przez cały rok

przez cały sezon polowań na dziki

7. Jednym z zabiegów hodowlanych jest przesiedlenie zwierzyny. Jakiego gatunku zwierzynę łowną introdukuje się w Polsce na dużą skalę?

bażanty

kaczki

zające

kuropatwy

8. Biotop leśny jest to:

zbiorowisko roślin zielonych

świat zwierząt dziko żyjących

środowisko życia biocenozy leśnej

zbiorowisko roślin drzewiastych

9. Przyrost naturalny u dzików wynosi:

od 100 do 150% wiosennego stanu pogłowia

20% wiosennego stanu pogłowia

40% wiosennego stanu pogłowia

30% wiosennego stanu pogłowia

10. Zwierzyna w sanie wolnym stanowi:

własność Państwa

własność zarządcy okręgu

własność właściciela terenu

własność koła łowieckiego, na którym w danym momencie się znajduje

11. Organami koła są:

walne zgromadzenie koła komisja rewizyjna

walne zgromadzenie zarząd koła i komisja rewizyjna

walne zgromadzenie koła zarząd koła

zarząd koła komisja rewizyjna

12. Która z funkcji w Zarządzie Koła jest nie obowiązkowa:

łowczy

podłowczy

skarbnik

sekretarz

13. Obowiązkiem myśliwego, który bierze tusze zwierzyny na użytek własny jest wykonanie badania weterynaryjnego na obecność włośnia jakiej zwierzyny:

łoś

jeleń

sarna

dzika

14. Polski Związek łowiecki jest:

Stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych

Zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych

Spółka prawa

samodzielną jednostka organizacyjną

15. Jaki akt prawny określa zwierzęta objęte ochrona gatunkowa:

rozporządzenie ministra właściwego do spraw rolnictwa

Zarządzenie prezydenta

ustawa sejmowa

uchwała naczelnej rady łowieckiej

16. Naczelnym organem administracji państwowej w zakresie łowiectwa jest:

Rada Ministrów RP

Minister Rolnictwa

Prezydent RP

minister właściwy do spraw środowiska

17. Odszkodowanie przysługuje za szkody wyrządzone przez:

zwierzynę płową i drobną

rysie wilki bobry i dziki

dziki łosie jelenie daniele i sarny

wszystkie zwierzęta łowne

18. Koło Łowieckie zawiązane może być prze co najmniej osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia:

5 myśliwych

10 myśliwych

15 myśliwych

25 myśliwych

19. Koło łowieckie działa na podstawie:

statutu PZŁ

walnego zgromadzenia koła

ustaw statutu PZŁ i walnego zgromadzenia koła

ustawy właściwego Ministra do spraw środowiska

20. Zarząd koła wybierany jest na okres:

roku

trzech lat

piecu lat

na czas nieokreślony

21. Właściwy organ policji wraz z pozwoleniem wydaje zaświadczenie uprawniające nabycia broni w terminie:

14 dni

miesiąca

dwóch miesięcy

trzech miesięcy

22. Broń do celów łowieckich oraz amunicje do tej broni można użyczać:

osobom posiadającym broń sportową

posiadają broń do celów łowieckich

są członkami PZŁ

użyczenie jest zabronione

23. Osoba posiadająca pozwolenie na broń, w razie zmiany miejsca zamieszkania, zobowiązana jest:

w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić właściwy ZO PZŁ

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie najbliższy posterunek Policji

w terminie 14 dni od zmiany miejsca zamieszkania zgłosić o tym organ policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

nie ma obowiązku informowania o nowym miejscu zamieszkania

24. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany:

w ciągu 7 dni od stwierdzenia jej utraty zawiadomić najbliższy posterunek Policji

Powiadomić nie zwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin powiadomić właściwy organ Policji

w ciągu 5 dni od stwierdzenia jej utraty zawiadomić Komendę Wojewódzką Policji

w ciągu 48 godzin zawiadomić o tym Policję i Straż Graniczną

25. Łania jelenia cieli się:

co pół roku

co roku

co dwa lata

co trzy lata

26. Koźlęta sarny rodzą się na przełomie:

maja czerwca

czerwca lipca

lipca sierpnia

marca kwietnia

27. Okres godowy u sarny to:

huczka

ruja

bekowisko

rykowisko

28. Chyb występuje u:

łosia

jelenia

sarny

dzika

29. Huczka to okres godowy:

głos godowy łosia

głos puchacza

dzików

okres godowy u wilków

30. Ślimy to:

nogi dzika

rogi muflona

uszy zająca

skrzydła gęsi

31. Dojrzałość płciową lisy osiągają w wieku:

5 do 8 miesięcy

9 do 10 miesięcy

roku

dwóch lat

32. Fiolek to:

koniec lisiej kity

gruczoł zapachowy aktywny zwłaszcza w okresie cieczki

gruczoł zapachowy odstraszający większe od lisa drapieżniki

odcisk łapy lisa na śniegu

33. Cieczka lisów przypada na:

na koniec roku kalendarzowego

styczeń luty

latem, ponieważ u lisa występuje ciąża wydłużona

na przedwiośniu

34. Liczba miotów w ciągu roku u lisa to:

jeden rocznie

dwa rocznie

trzy rocznie

jeden ale co drugi rok

35. Tumak to:

kuna domowa

kuna leśna

młody bażant

młody lis

36. Środowiskiem najchętniej zasiedlanym przez tchórza są:

rozległe bory

laski śródpolne, doliny rzek, szopy, stodoły, zabudowania

tereny bagienne zwłaszcza na obszarach pofałdowanych

wyłącznie zabudowania gospodarcze i opuszczone domostwa

37. Dojrzałość płciową zając osiąga:

5-7 miesięcy

do roku

półtora roku

dwa lata

38. Ciąża zająca trwa:

miesiąc

40- 42 dni

2 miesiące

dziewięć tygodni

39. Trzeszcze są to oczy:

kuropatwy

bażanta

wilka

zająca

40. Średnia masa zająca w czasie polowań wynosi:

2 kg

4 kg

7 kg

10 kg

41. Jarząbek zasiedla najchętniej:

leśne tereny liściaste

wyłącznie górskie lasy iglaste

rozległe lasy o urozmaiconym składzie gatunkowym

małe laski śródpolne

42. Chrapanie to głos:

zająca

kaczki

kuropatwy

słonki

43. Jaką średnicę w milimetrach ma śrut myśliwski ?

3.75

2.50 do 2

2.25 do 3

2.00 do 4

44. Eżektory w broni śrutowej służą do:

zaczepienie paska na broni

ryglowanie luf

usuwania łusek po wystrzelonych nabojach

wyrzucania wystrzelonych łusek lub naboi z komór nabojowych

45. Mikot to:

wabik używany do wabienia kozła

kłusownicza pułapka na ptaki

gwarowa nazwa zająca

młody ryś

46. W roku 1999 Łowiec Polski obchodził:

25 lecie istnienia

50 lecie istnienia

75 lecie istnienia

100 lecie istnienia

47. Do dochodzenia postrzałków zwierzyny grubej używamy psów rasy:

jamnik szorstkowłosy

posokowiec

terier

każdej z wymienionych ras odpowiednio ułożonej do tropienia postrzałków

48. W kynologii myśliwskiej pies, którego nazywa się grabarzem to:

pies , który zakopuje lub pozostawia w ukryciu strzeloną lub wytropioną zwierzynę

pies, który pracuje pod ziemią – norowiec

pies, który pożera upolowaną zwierzynę

pies, który potrafi zdławić podstrzeloną zwierzynę

49. Lizawki służą do podawania:

soli z mikroelementami

granulatów

paszy treściwej

pożywienia

50. Członkowie koła za zobowiązania koła:

nie odpowiadają

odpowiadają do wysokości rocznej składki

odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń

odpowiadają wyłącznie członkowie zarządu

51. Członkostwo w PZŁ uzyskuje się poprzez:

zdanie egzaminu dla kandydatów do PZŁ

Przyjęcie do koła na mocy uprawnień Zarządu Koła

uchwały walnego zgromadzenia koła

uchwałą zarządu okręgowego

52. Budżet koła uchwalany jest przez:

zarząd koła

zarząd okręgowy

walne zgromadzenie

komisje rewizyjną

53. Wybór delegatów na krajowy zjazd delegatów należy do kompetencji:

zarządu koła

komisji rewizyjnej koła

walnego zgromadzenia

okręgowej rady łowieckiej

54. Pozwolenie na broń wydanym w drodze administracyjnej określa się między innymi:

wadze broni

długości broni

w celu jakim zostało wydane

wartości broniTesty PZŁ

Powtórz test  |  Następny test »