OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków
informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się...
Szanowni Panowie Łowczowie
 uprzejmie informuję, że Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów...
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000210635 osób
Aktualnie gości na stronie: 5
Twoje IP: 34.204.180.223
Statut PZŁ 2
1. Kary porządkowe w kole nakłada:

Zarząd koła

Walne zgromadzenie

Łowczy koła

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


2. Do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy:

Uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia

Wykluczenie członków z koła

Ustalenie zasad wydawania pozwolenia na polowanie indywidualne

Powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk


3. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż:

Raz na kwartał

Raz na miesiąc


4. Czy zarząd koła może podejmować uchwały bez obecności prezesa?

Tak – jeżeli postanowi tak większość koła

Tak – jeżeli jego nieobecność nie będzie usprawiedliwiona

Tak – jeżeli prezes upoważni wcześniej innego członka zarządu

Nie


5. Oświadczenie woli w imieniu koła składa:

Zawsze tylko prezes

Dwóch członków zarządu, lub jeden członek zarządu i osoba wyznaczona przez zarząd koła

Prezes i przewodniczący komisji rewizyjnej


6. Koło może podzielić się na dwa odrębne koła tylko na podstawie:

Uchwały właściwego zarządu okręgowego

Uchwały walnego zgromadzenia

Uchwały ZG PZL


7. Krajowy zjazd delegatów zwołany jest przez:

Zarząd Główny PZŁ

Naczelną Radę Łowiecką


8. Do kompetencji Krajowego zjazdu delegatów nie należy:

Nadawanie członkostwa honorowego

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej

Uchylanie sprzecznych z prawem bądź Statutem uchwał okręgowych zjazdów

Ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej do zrzeszenia


9. Przewodniczący Zarządu Głównego – Łowczego Krajowego powołuje:

Krajowy Zjazd Delegatów

Zarząd Główny PZŁ

Naczelna Rada Łowiecka


10. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio po jej wyborze zwołuje i otwiera:

Przewodniczący Zarządu Głównego

Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej

Przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów


11. Kapituła Odznaczeń Łowieckich skała się z:

7 osób

11 osób

14 osób

20 osób


12. Okręgowa rada łowiecka liczy:

Od 5 do 10 członków

od 7 do 15 członków

od 8 do 16 członków

ilość członków ustala okręgowy zjazd delegatów


13. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu:

Tylko osobiście

Może wyznaczyć pełnomocnika w przypadku usprawiedliwionej nieobecności


14. Prezydium okręgowej rady łowieckiej stanowi:

łowczy okręgowy i 2 do 4 członków

prezes, zastępca i sekretarz

Prezes, zastępca, 2 członków koła i sekretarz


15. "Postępowanie dyscyplinarne" może być prowadzone przez:

Rzeczników dyscyplinarnych i sądy łowieckie

Organy koła (zarząd ) i organy Zrzeszenia

Kierownika polowania zbiorowego

Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


16. Czy po utracie członkostwa w Zrzeszeniu, po popełnieniu przewinienia łowieckiego można przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne?

Tak

Nie


17. Karami zasadniczymi nie są:

Nagana

Wykluczenie z Zrzeszenia

Zawieszenie w prawach członka zrzeszenia na okres od 3 miesięcy do 3 lat

Pozbawienie prawa pełnienia funkcji w rangach Zrzeszenia na okres do 5 lat


18. Która z kar nie jest karą porządkową?

Zawieszenie w prawach polowania na samce zwierzyny płowej na okres 2 lat

Zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do roku

Zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres 6 miesięcy

Zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres 6 miesięcy


19. Okręgowa komisja rewizyjna powoływana jest przez:

Zarząd okręgowy

Okręgową radę łowiecką

Okręgowy zjazd delegatów


20. Przyjmuje i skreśla członków Zrzeszenia:

zarząd koła

Okręgowa rada łowiecka

Zarząd okręgowy

Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Powtórz test  |  Następny test »