OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków
informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się...
Szanowni Panowie Łowczowie
 uprzejmie informuję, że Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów...
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000210635 osób
Aktualnie gości na stronie: 5
Twoje IP: 34.204.180.223
Statut PZŁ
1. Do przyjęcia na staż może zobowiązać koło łowieckie:

ZG PZŁ

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Właściwy zarząd okręgowy

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


2. Z odbycia stażu zwolnione są:

Osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne

Strażnicy łowieccy pełniący swoje funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata

Osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w zrzeszeniu

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


3. Przyjęcie kandydata do koła dokonuje:

Zarząd koła

Walne zgromadzenie


4. Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze prowadzi:

Prezes koła

Najstarszy stażem członek koła

Osoba wskazana przez zarząd koła

Osoba wybrana przez walne zgromadzenie


5. Porządek obrad walnego zgromadzenia uchwala:

zarząd okręgowy PZŁ

walne zgromadzenie

komisja uchwał i wniosków

zarząd koła


6. Walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze wybiera:

komisję skrutacyjną, komisję uchwał i wniosków, gospodarza łowiska

zarząd koła, komisję rewizyjną, delegatów na okręgowy zjazd delegatów

zarząd koła, komisję rewizyjną, komisję szacowania szkód łowieckich

zarząd koła, komisję rewizyjną, kandydatów na staż w kole


7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy:

Jest obecnych 2/3 członków koła

Bez względu na ilość obecnych, jeżeli zostało zwołane w terminie zgodnym ze statutem PZŁ

Jest obecna przynajmniej połowa członków koła

Są obecni wszyscy członkowie koła


8. W głosowaniu podczas walnego zgromadzenia nie biorą udziału:

Zaproszeni goście

Stażyści

Członkowie zawieszeni w prawach i obowiązkach członków koła

Wszyscy wyżej wymienieni


9. Wybrany na walnym zgromadzeniu zarząd koła składa się z:

4 członków

4 -7 członków

3-8 członków

Dowolnej liczby określonej przez walne zgromadzenie


10. Członkiem komisji rewizyjnej koła nie może zostać:

Dotychczasowy prezes koła

Dotychczasowy członek komisji rewizyjnej, który pełnił tą funkcje dłużej niż 10 lat

Członek ze stażem krótszym niż 3 lata

Współmałżonek osoby wybranej do zarządu


11. Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego głosowanie tajne przeprowadza się:

W każdej sprawie

Tylko w sprawach dotyczących finansów koła

W sprawie wyborów oraz na wniosek 1/2 członków obecnych na zebraniu

W sprawie wyborów oraz na wniosek 1/3 członków obecnych na zebraniu


12. Członka zarządu okręgowego z prac gospodarczych w swoim kole może zwolnić:

Zarząd Główny PZŁ

Właściwy Zarząd Okręgowy

Zarząd koła na wniosek zarządu okręgowego

Walne zgromadzenie członków koła


13. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu :

Tylko osobiście

Może wyznaczyć pełnomocnika w przypadku usprawiedliwionej nieobecności


14. Wykluczenia członków z koła dokonuje:

Zarząd koła

Walne zgromadzenie

Właściwy zarząd okręgowy


15. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne powiadomienie każdego członka co najmniej na:

10 dni przed terminem walnego zgromadzenia

14 dni przed terminem walnego zgromadzenia

21 dni przed terminem walnego zgromadzenia

30 dni przed terminem walnego zgromadzenia


16. Pisemne zawiadomienie o terminie, czasie i miejscu walnego zgromadzenia musi zawierać :

Początek obrad

Listę zaproszonych przez zarząd koła gości

Wykaz osób zalegających z nieopłaceniem składek na rzecz koła

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


17. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarządu koła:

Nie musi powiadamiać członków koła

Musi powiadomić członków, co najmniej 5 dni przed terminem walnego zgromadzenia

Musi powiadomić członków, no najmniej 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia

Musi powiadamiać tylko komisję rewizyjną


18. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały nie objęte porządkiem obrad, jeżeli:

Obecnych jest więcej niż połowa członków koła

Większość obecnych wyrazi zgodę

Obecni są wszyscy członkowie koła

Obecnych jest ¾ członków koła


19. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić:

Po upływie 2 lat od dnia wykluczenia z koła

Po upływie 3 lat od dnia wykluczenia z koła

Po upływie 1 roku do złożenia podania o ponowne przyjęcie


20. Od uchwały o odmowie ponownego przyjęcia do koła, zainteresowany:

Nie może się odwołać

Może się odwołać do właściwego zarządu okręgowego

Może się odwołać do walnego zgromadzenia koła

Może wystąpić na drogę sądową

Powtórz test  |  Następny test »