OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000271605 osób
Aktualnie gości na stronie: 3
Twoje IP: 3.236.143.154
Statut PZŁ
1. Do przyjęcia na staż może zobowiązać koło łowieckie:

ZG PZŁ

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Właściwy zarząd okręgowy

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


2. Z odbycia stażu zwolnione są:

Osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne

Strażnicy łowieccy pełniący swoje funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata

Osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w zrzeszeniu

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


3. Przyjęcie kandydata do koła dokonuje:

Zarząd koła

Walne zgromadzenie


4. Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze prowadzi:

Prezes koła

Najstarszy stażem członek koła

Osoba wskazana przez zarząd koła

Osoba wybrana przez walne zgromadzenie


5. Porządek obrad walnego zgromadzenia uchwala:

zarząd okręgowy PZŁ

walne zgromadzenie

komisja uchwał i wniosków

zarząd koła


6. Walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze wybiera:

komisję skrutacyjną, komisję uchwał i wniosków, gospodarza łowiska

zarząd koła, komisję rewizyjną, delegatów na okręgowy zjazd delegatów

zarząd koła, komisję rewizyjną, komisję szacowania szkód łowieckich

zarząd koła, komisję rewizyjną, kandydatów na staż w kole


7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy:

Jest obecnych 2/3 członków koła

Bez względu na ilość obecnych, jeżeli zostało zwołane w terminie zgodnym ze statutem PZŁ

Jest obecna przynajmniej połowa członków koła

Są obecni wszyscy członkowie koła


8. W głosowaniu podczas walnego zgromadzenia nie biorą udziału:

Zaproszeni goście

Stażyści

Członkowie zawieszeni w prawach i obowiązkach członków koła

Wszyscy wyżej wymienieni


9. Wybrany na walnym zgromadzeniu zarząd koła składa się z:

4 członków

4 -7 członków

3-8 członków

Dowolnej liczby określonej przez walne zgromadzenie


10. Członkiem komisji rewizyjnej koła nie może zostać:

Dotychczasowy prezes koła

Dotychczasowy członek komisji rewizyjnej, który pełnił tą funkcje dłużej niż 10 lat

Członek ze stażem krótszym niż 3 lata

Współmałżonek osoby wybranej do zarządu


11. Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego głosowanie tajne przeprowadza się:

W każdej sprawie

Tylko w sprawach dotyczących finansów koła

W sprawie wyborów oraz na wniosek 1/2 członków obecnych na zebraniu

W sprawie wyborów oraz na wniosek 1/3 członków obecnych na zebraniu


12. Członka zarządu okręgowego z prac gospodarczych w swoim kole może zwolnić:

Zarząd Główny PZŁ

Właściwy Zarząd Okręgowy

Zarząd koła na wniosek zarządu okręgowego

Walne zgromadzenie członków koła


13. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu :

Tylko osobiście

Może wyznaczyć pełnomocnika w przypadku usprawiedliwionej nieobecności


14. Wykluczenia członków z koła dokonuje:

Zarząd koła

Walne zgromadzenie

Właściwy zarząd okręgowy


15. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne powiadomienie każdego członka co najmniej na:

10 dni przed terminem walnego zgromadzenia

14 dni przed terminem walnego zgromadzenia

21 dni przed terminem walnego zgromadzenia

30 dni przed terminem walnego zgromadzenia


16. Pisemne zawiadomienie o terminie, czasie i miejscu walnego zgromadzenia musi zawierać :

Początek obrad

Listę zaproszonych przez zarząd koła gości

Wykaz osób zalegających z nieopłaceniem składek na rzecz koła

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


17. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarządu koła:

Nie musi powiadamiać członków koła

Musi powiadomić członków, co najmniej 5 dni przed terminem walnego zgromadzenia

Musi powiadomić członków, no najmniej 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia

Musi powiadamiać tylko komisję rewizyjną


18. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały nie objęte porządkiem obrad, jeżeli:

Obecnych jest więcej niż połowa członków koła

Większość obecnych wyrazi zgodę

Obecni są wszyscy członkowie koła

Obecnych jest ¾ członków koła


19. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić:

Po upływie 2 lat od dnia wykluczenia z koła

Po upływie 3 lat od dnia wykluczenia z koła

Po upływie 1 roku do złożenia podania o ponowne przyjęcie


20. Od uchwały o odmowie ponownego przyjęcia do koła, zainteresowany:

Nie może się odwołać

Może się odwołać do właściwego zarządu okręgowego

Może się odwołać do walnego zgromadzenia koła

Może wystąpić na drogę sądową

Powtórz test  |  Następny test »